:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18
สำนักปลัด
นายประเทียน ผันรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอรนุช ติดไชย
นักจัดการงานทั่วไป
.
นางสาวพัชรรินทร์ เรือนเป็ง
นักพัฒนาชุมชน
.
นางสาวอานิก คล่องแคล่ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
.
นายพีระยุทธ แก้วนิล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
.
นางสาวนรากร เรือนตัน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
.
นางกาญจนา เนรวรรณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
.
นายนิวัติ มะโนใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
.
นางสาวศศิวิมล เนรวรรณ์
ผู้ช่วยบุคลากร
.
นางสาวผกาวรรณ อุตมงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
.
นางเดือนเพ็ญ วงสาร
แม่บ้าน
.
นายอนุเทพ คำทราย
ภารโรง
.
นายวีระพงค์ สุเมร์
พนักงานขับรถยนต์
.
นางอมริน ศรีศิรินทร์
จ้างเหมาทั่วไป
.
นางสาวไอริน วงษ์สกุล
จ้างเหมาทั่วไป
.
นางสาวธิตินันท์ ทวีพันธ์
จ้างเหมาทั่วไป
.
นางสาววชิรญาณ์ เลวงค์
จ้างเหมาทั่วไป
.
นางสาวสาวิตรี สุจริต
จ้างเหมาทั่วไป
.
นางสาววันเฉลิม สวะกิจ
จ้างเหมาทั่วไป
.
ว่าที่ ร.ต.หญิง กฤษณาพร รินมูล
จ้างเหมาทั่วไป
.