:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18
ประธานกลุ่มแม่บ้าน
นางศรีเพ็ญ อุ่นเรือน
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าไหน่ หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า
นางสมศรี ตรึกหากิจ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าไหน่
นางบัวชุม สุพุง
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสันยาว
นางไพรินทร์ ทองดี
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตีนธาตุ
นางอัมพร จันจรมานิตย์
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันกลาง
นางสร้อยเกตุ กองคำ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันปอธง
นางอำภา คำหนัก
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงถ้อย
นางเสาวลักษณ์ ใหม่จันทร์
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโล๊ะปูเลย
นางจันทร์ฉาย บอกบุญ
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านม่วงคำ
นางอำพร ทะพลอยหนุน
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสันต๊ะผาบ