:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18
คณะผู้บริหาร
นายสวาท เนรวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่
โทร 086-1912633
นายพสิษฐ์ กามูล
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่
โทร 089-5596306
นายอินถา ดวงแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่
โทร 087-1869400
นายสุภาพ อารามแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่
โทร 087-1869400
นายแหลง สมน้อย
ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่
โทร 081-6025382