:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18
กองช่าง
นายอนุชา ทาแท้
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประหยัด ครองสัตย์
นายช่างโยธา
.
ส.อ. ณัฏฐพล ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
.
นายพรชัย กุญชร
พนักงานจ้างทั่วไป
.
นายกัมพล คำมา
พนักงานจ้างทั่วไป
.
นิศารัตน์ ยาสุวรรณ์
จ้างเหมาทั่วไป
.
นายสุวัตร วงศ์แปง
จ้างเหมาทั่วไป
.
นายนพดล ดวงแสง
จ้างเหมาทั่วไป
.
นายชนะชนม์ อุบลขาว
จ้างเหมาทั่วไป
.
นายนพปฎล ยอดทอง
จ้างเหมาทั่วไป
.
นายสวาท บุญศรี
จ้างเหมาทั่วไป
.