:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18
ประธานผู้สูงอายุ
นายถนอม ชำนาญ
ประธานผู้สูงอายุตำบลป่าไหน่
089-5593837
นายธนฤทธิ์ ใหม่จันทร์นวล
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านป่าไหน่
080-1318802
นายก๋องเงิน ธิวรรณ์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้านสันยาว
084-6133357
นายเรือง สมหน้อย
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า
080-1289297
นายหล้า ผันรักษ์
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 บ้านตีนธาตุ
092-3741314
นายสวัสดิ์ บุญชู
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านสันกลาง
080-6736891
นายสิงห์คำ สุกันธา
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 บ้านสันปอธง
089-2623572
นายสุทัศน์ จุมปาลี
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 บ้านม่วงถ้อย
นายเจริญ หาญคำ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 บ้านโล๊ะปูเลย
นายถนอม ชำนาญ
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9 บ้านม่วงคำ
089-5593837
นายต๋า ทุนผล
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 บ้านสันต๊ะผาบ
063-1681529