:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18
กองการศึกษา
นางเขมสิริ ปราณีรักษ์
ครู
.
นางสุนี อุตมัง
ครู
.
นางเครือวรรณ์ ชนะเป็ง
ครู
.
นางสาวนิตยา ทุนเกิด
ผู้ดูแลเด็ก
.
นางวิภาพร วิลัยทอง
แม่บ้านทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก
.
นางสุขแก้ว แสนใจ
แม่บ้านทำอาหารศูนย์เด็กเล็ก
.
นางณัฏฐ์ธนัน เนรวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
.
นายนิตย์ จันทร์ต๊ะ
พนักงานสันทนาการ
.
นายณรงค์ อุ่นคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
.
นางสาวพัสสมน ชัยเงินสุวรรณ์
จ้างเหมาทั่วไป
.
นางสาววิลาวรรณ จันทร์หอม
จ้างเหมาทั่วไป
.
นางสาวอรอนงค์ สิงห์ใจ
จ้างเหมาทั่วไป
.
นางสาวปณิตา เถาว์ที
จ้างเหมาทั่วไป
.