:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18
กองคลัง
นางสาวมัลลิกา หงษ์คำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนวลอนงค์ พิบุล
นักวิชาการพัสดุ
.
นายนเรศ วิริยะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
.
นางสาวสกาวเดือน มาตรแม้น
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
.
นายศตวรรษ วรวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
.
นางสาวมัณชุลิกา กามูล
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
.
นางสาวกัญญาภัทร อินทจักร์
พนักงานทั่วไป
.
นางลินดา ต๊ะสุ
พนักงานทั่วไป
.
นางสาวอัจฉรา เนรวรรณ์
จ้างเหมาทั่วไป
.