ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล

1
มี.ค.
    2015-03-01 23:35:23   
    2173
   แอดมิน
 

 ลักษณะภูมิประเทศของตำบลป่าไหน่ เป็นที่ราบเชิงเขาอยู่ในชั้นความสูงประมาณ 451 - 1,703 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีภูเขาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา ประมาณร้อยละ 60 พื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัยประมาณร้อยละ 40 ชุมชนเกาะกลุ่มกระจายโดยทั่วไปของพื้นที่ตำบล มีถนนเชื่อมโยงแต่ละหมู่บ้าน มีแม่น้ำแม่โก๋นไหลจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลางตำบล พื้นที่การเกษตรอยู่โดยรอบที่อยู่อาศัย
 
  แผนที่ตั้ง 

  • ทิศเหนือ         มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ทิศใต้            มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลเวียง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัด

เชียงใหม่
มีเนื้อที่ประมาณ 100.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 63,118.75 ไร่ แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีพื้นที่การปกครอง ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงเขตพื้นที่การปกครองแต่ละหมู่บ้านของตำบลป่าไหน่ จำนวน 10หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อบ้าน พื้นที่
ร้อยละ ตาราง กม. ไร่
1 บ้านป่าไหน่ 9.4 9.41 5,933.16
2 บ้านสันยาว 1.55 1.56 978.34
3 บ้านเหล่า 30.8 30.82 19,440.58
4 บ้านตีนธาตุ 47.32 47.34 29,867.79
5 บ้านสันกลาง 0.99 0.99 624.88
6 บ้านสันปอธง 0.89 0.89 561.76
7 บ้านม่วงถ้อย 1.24 1.25 782.67
8 บ้านโล๊ะปูเลย 0.92 0.92 580.69
9 บ้านม่วงคำ 5.8 5.82 3,660.89
10 บ้านสันต๊ะผาบ 1.09 1.1 687.99
รวม 100 100.99 63,118.75
 
ตารางแสดงรายชื่อผู้นำหมู่บ้านตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายเฉลิม อินสวน (กำนัน) 084-8055450
2 นายสมนึก  คำทราย 087-1751760
3 นายกฤตภาส  สมน้อย 083-2975848
4 นายประพันธ์  จันทิมา 097-9479454
5 นายชาตรี สุวรรณพันธ์ 087-1791632
6 นายจรัล  อินต๊ะนนท์ 081-9932156
7 นายวิชานร์ คำหนัก 095-1345080
8 นายคำอ้าย  สุพุง 084-4820449
9 นายเข็ม นวลรักษ์ 098-7617807
10 นายตา  ทะพลอยหนุน 082-1845310

ข้อมูลประชากร แยกเป็นหมู่บ้าน (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 31 สิงหาคม 2557)ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านป่าไหน่ 270 294 564 233
2 บ้านสันยาว 157 166 323 116
3 บ้านเหล่า 597 569 1,166 453
4 บ้านตีนธาตุ 367 317 684 261
5 บ้านสันกลาง 191 196 387 141
6 บ้านสันปอธง 130 156 268 98
7 บ้านม่วงถ้อย 108 123 231 99
8 บ้านโล๊ะปูเลย 208 215 432 133
9 บ้านม่วงคำ 89 87 176 62
10 บ้านสันต๊ะผาบ 120 99 219 81
รวม 2,237 2,222 4,459 1,677
 
* ลักษณะภูมิอากาศ
ตำบลป่าไหน่ อยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้ฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง