สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่

13
เม.ย.
    2015-04-13 13:22:47   
    1749
   แอดมิน
                                                                                
                สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่


                                                
                                     นายสนั่น   กองคำ
                                         ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่

 
                                                   
           นางบุญญ์นรี   ชัยเงินสุวรรณ                      นายเชี่ยวชาญ   เนรวรรณ์
      รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่

                                                      เขต ๑           

                                                                          
                  นายบรรพต   เงินฤทธิ์                        นายณรงค์   วงค์เขียว                    
           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่    


                                                                                     
                  นายอินถา   ดวงแสง                            นายเจริญ    เนอิน                    
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่            


                                                                                                                                     
                                         นายอารุณ     กามูล             
                                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่    


                                               เขต ๒

                                               
               นายจรัล     ใหม่จันทร์                               นายนิคม   อุตมงค์
         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่


                                           
                                           นายจรุญ    รัตนพล
                                   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่