สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่

13
เม.ย.
    2015-04-13 13:22:47   
    2024
   แอดมิน
                                                                                
                                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่

                                                                              
                                                                                      นายสนั่น  กองคำ
                                                                            ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่


                                                                               
                                                                                       นายวัฒนา  กามูล
                                                                         รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่                                                                               
                                                                                  นายเชี่ยวชาญ  เนรวรรณ์
                                                                         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่


                                                                                            

                                                                                     
                                นายเจริญ  สุเมร์                              นายทรงวุฒิ  แลเชอะ                           นายอารุณ  กามูล
                   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่

                                    เขต 1                                               เขต 1                                            เขต 1
     
                                                                         
                ว่าที่ร้อยตรีหญิง จีราลักษณ์ พันธ์โสม               นายจรัล  ใหม่จันทร์                              นางแสงดาว  สุพุง
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่

                                    เขต 1                                               เขต 2                                            เขต 2

                                                                        
                              นายนิคม  อุตตมงค์                       นางบุญญ์นรี  ชัยเงินสุวรรณ์               นางสาวสุพัตรา  เนรวรรณ์
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่

                                     เขต 2                                               เขต 2                                             เขต 2