สภาพเศรษฐกิจ

13
เม.ย.
    2015-04-13 12:13:35   
    1541
   แอดมิน
อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้
1. ทำนา                  ประมาณร้อยละ  66.30  ของครัวเรือน
2. ทำไร่                   ประมาณร้อยละ  23.30  ของครัวเรือน
3. ทำสวน                 ประมาณร้อยละ   1.80  ของครัวเรือน
4. ทำนาควบคู่ทำสวน  ประมาณร้อยละ  34.10  ของครัวเรือน

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญดังนี้
1. ข้าวหอมมะลิ 105  ข้าวเหนียวสันป่าตอง        
2. มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 4  มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
3. ลำไยพันธุ์อีดอ
4. ถั่วแระ
หน่วยธุรกิจ
1. โรงแรม/รีสอร์ท/ห้องพัก           จำนวน 1 แห่ง
2. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ (ปั๊มหลอด)    จำนวน 5 แห่ง
3. โรงสี                                    จำนวน 5 แห่ง
4. ร้านวัสดุการเกษตร                  จำนวน 2 แห่ง
5. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                จำนวน 5 แห่ง
6. ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม   จำนวน 1 แห่ง
7. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้               จำนวน 2 แห่ง
8. ร้านขายของชำ                       จำนวน 39 แห่ง

 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ข้อมูล จปฐ. ปี 2555)ดังนี้
หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน รายได้ต่อคนต่อปี (บาท)
1  บ้านป่าไหน่ 39,970.72
2  บ้านสันยาว 71,873.50
3  บ้านเหล่า 35,959.27
4  บ้านตีนธาตุ 40,081.78
5  บ้านสันกลาง 45,558.98
6  บ้านสันปอธง 59,390.30
7  บ้านม่วงถ้อย 55,572.49
8 บ้านโล๊ะปูเลย 45,138.90
9  บ้านม่วงคำ 43,950.35
10  บ้านสันต๊ะผาบ 42,517.01
เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีรวมทั้งตำบล 44,394.62