ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องทำงานกองช่างเทศบาลตำบลป่าไหน่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )