เทศบาลตำบลป่าไหน่และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 (นพค.32)

21
ก.ค.
    2017-07-21 12:41:05   
    532
   แอดมิน

เทศบาลตำบลป่าไหน่และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 (นพค.32)
นำโดย พันเอก อภิรัชฎ์  รามนัฎ เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ประจำปี 2562