ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อ คสล. หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไหน่

7
ก.ค.
    2016-07-07 10:30:55   
    335
   แอดมิน
เทศบาลตำบลป่าไหน่  ได้ดำเนินการจัดจ้างวางท่อระบายน้ำ  คสล.  ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไหน่  โดยวิธีตกลงราคา  จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  ตามหนังสือ  กระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0421.3 / ว.90  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2555  เรื่อง  แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ  รายละเอียด  คลิก
http://www.panai.go.th/image/data/Prakad PPC/ หน้า ทต.ป่าไหน่ ( 166,000 ).pdf