ข่าวประชาสัมพันธ์

23
ก.ค.
  2020-07-23 13:03:40   
  viewed 19
ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่าไหน่
ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่าไหน่ แผนที่บ้าน http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/_1.pdf 1 นางปิมปา  ทรายคำ http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/ ทรายคำ.pdf 2.นายพงษ์ศักดิ์  เมฆมณเทียร http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/ เมฆมณเทียร.pdf  3.นางกชกร ฟูยอด http://www.pa..
23
ก.ค.
  2020-07-23 11:34:16   
  viewed 9
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ ของนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ ..
23
ก.ค.
  2020-07-23 11:10:27   
  viewed 11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.การจัดระเบียบสังคม ความเรียบร้อย 4.ด้านการวางแผน การลงทุนและท่องเที่ยว 5.ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติ 6.ด้านศิลปะวัฒธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  ..
23
ก.ค.
  2020-07-23 10:40:16   
  viewed 6
23
ก.ค.
  2020-07-23 10:36:10   
  viewed 6