:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

 

ประวัติความเป็นมา

        ตำบลป่าไหน่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพร้าว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านป่าไหน่, หมู่2 บ้านสันยาว, หมู่3 บ้านเหล่า, หมู่4 บ้านตีนธาตุ, หมู่5 บ้านสันกลาง, หมู่6 บ้านสันปอธง, หมู่7 บ้านม่วงถ้อย, หมู่ 8 บ้านโล้ะปูเลย, หมู่9 บ้านม่วงคำ และหมู่10 บ้านสันตะผาบ มีเนื้อที่ประมาณ 156.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 98,081.25 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ และภูเขาประมาณ 60% พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 40%  และมีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ คือ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่, อาณาเขตติดต่อทางทิศใต้ คือ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่, อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันออก คือ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และอาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันตก คือ ตำบลเวียงและตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีราษฎรชาวเขาอยู่บนพื้นสูง เป็นชาวมูเซอ อีก้อ กระเหรี่ยง ส่วนใหญ่ราษฎรในตำบลป่าไหน่ประกอบอาชีพเกษตรกร คือ ทำนาทำไร่ ปศุสัตว์ ฯลฯ