:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลป่าไหน่ เป็นที่ราบเชิงเขาอยู่ในชั้นความสูงประมาณ 451 - 1,703 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีภูเขาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา ประมาณร้อยละ 60 พื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัยประมาณร้อยละ 40 ชุมชนเกาะกลุ่มกระจายโดยทั่วไปของพื้นที่ตำบล มีถนนเชื่อมโยงแต่ละหมู่บ้าน มีแม่น้ำแม่โก๋นไหลจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลางตำบล พื้นที่การเกษตรอยู่โดยรอบที่อยู่อาศัย
 

แผนที่ตั้ง 

  • ทิศเหนือ         มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ทิศใต้            มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลเวียง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัด


เชียงใหม่
มีเนื้อที่ประมาณ 100.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 63,118.75 ไร่ แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีพื้นที่การปกครอง ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงเขตพื้นที่การปกครองแต่ละหมู่บ้านของตำบลป่าไหน่ จำนวน 10หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

พื้นที่

ร้อยละ

ตาราง กม.

ไร่

1

บ้านป่าไหน่

9.4

9.41

5,933.16

2

บ้านสันยาว

1.55

1.56

978.34

3

บ้านเหล่า

30.8

30.82

19,440.58

4

บ้านตีนธาตุ

47.32

47.34

29,867.79

5

บ้านสันกลาง

0.99

0.99

624.88

6

บ้านสันปอธง

0.89

0.89

561.76

7

บ้านม่วงถ้อย

1.24

1.25

782.67

8

บ้านโล๊ะปูเลย

0.92

0.92

580.69

9

บ้านม่วงคำ

5.8

5.82

3,660.89

10

บ้านสันต๊ะผาบ

1.09

1.1

687.99

รวม

100

100.99

63,118.75

 

ตารางแสดงรายชื่อผู้นำหมู่บ้านตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

หมายเลขโทรศัพท์

1

นายเฉลิม อินสวน (กำนัน)

084-8055450

2

นายสมนึก  คำทราย

087-1751760

3

นายกฤตภาส  สมน้อย

083-2975848

4

นายประพันธ์  จันทิมา

097-9479454

5

นายชาตรี สุวรรณพันธ์

087-1791632

6

นายจรัล  อินต๊ะนนท์

081-9932156

7

นายวิชานร์ คำหนัก

095-1345080

8

นายคำอ้าย  สุพุง

084-4820449

9

นายเข็ม นวลรักษ์

098-7617807

10

นายตา  ทะพลอยหนุน

082-1845310


ข้อมูลประชากร แยกเป็นหมู่บ้าน (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 31 สิงหาคม 2557)ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

บ้านป่าไหน่

270

294

564

233

2

บ้านสันยาว

157

166

323

116

3

บ้านเหล่า

597

569

1,166

453

4

บ้านตีนธาตุ

367

317

684

261

5

บ้านสันกลาง

191

196

387

141

6

บ้านสันปอธง

130

156

268

98

7

บ้านม่วงถ้อย

108

123

231

99

8

บ้านโล๊ะปูเลย

208

215

432

133

9

บ้านม่วงคำ

89

87

176

62

10

บ้านสันต๊ะผาบ

120

99

219

81

รวม

2,237

2,222

4,459

1,677