เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าไหน่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพร้าว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านป่าไหน่, หมู่2 บ้านสันยาว, หมู่3 บ้านเหล่า, หมู่4 บ้านตีนธาตุ, หมู่5 บ้านสันกลาง, หมู่6 บ้านสันปอธง, หมู่7 บ้านม่วงถ้อย, หมู่ 8 บ้านโล้ะปูเลย, หมู่9 บ้านม่วงคำ และหมู่10 บ้านสันตะผาบ มีเนื้อที่ประมาณ 156.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 98,081.25 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ และภูเขาประมาณ 60% พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 40%  และมีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ คือ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่, อาณาเขตติดต่อทางทิศใต้ คือ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่, อาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันออก คือ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และอาณาเขตติดต่อทางทิศตะวันตก คือ ตำบลเวียงและตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีราษฎรชาวเขาอยู่บนพื้นสูง เป็นชาวมูเซอ อีก้อ กระเหรี่ยง ส่วนใหญ่ราษฎรในตำบลป่าไหน่ประกอบอาชีพเกษตรกร คือ ทำนาทำไร่ ปศุสัตว์ ฯลฯ

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลป่าไหน่ เป็นที่ราบเชิงเขาอยู่ในชั้นความสูงประมาณ 451 - 1,703 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีภูเขาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา ประมาณร้อยละ 60 พื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัยประมาณร้อยละ 40 ชุมชนเกาะกลุ่มกระจายโดยทั่วไปของพื้นที่ตำบล มีถนนเชื่อมโยงแต่ละหมู่บ้าน มีแม่น้ำแม่โก๋นไหลจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลางตำบล พื้นที่การเกษตรอยู่โดยรอบที่อยู่อาศัย

 

แผนที่ตั้ง

  • ทิศเหนือ         มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ทิศใต้            มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลเวียง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัด

ลักษณะภูมิอากาศ
ตำบลป่าไหน่ อยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้ฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง

 

เชียงใหม่

มีเนื้อที่ประมาณ 100.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 63,118.75 ไร่ แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีพื้นที่การปกครอง ดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงเขตพื้นที่การปกครองแต่ละหมู่บ้านของตำบลป่าไหน่ จำนวน 10หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พื้นที่
ร้อยละ ตาราง กม. ไร่
1 บ้านป่าไหน่ 9.4 9.41 5,933.16
2 บ้านสันยาว 1.55 1.56 978.34
3 บ้านเหล่า 30.8 30.82 19,440.58
4 บ้านตีนธาตุ 47.32 47.34 29,867.79
5 บ้านสันกลาง 0.99 0.99 624.88
6 บ้านสันปอธง 0.89 0.89 561.76
7 บ้านม่วงถ้อย 1.24 1.25 782.67
8 บ้านโล๊ะปูเลย 0.92 0.92 580.69
9 บ้านม่วงคำ 5.8 5.82 3,660.89
10 บ้านสันต๊ะผาบ 1.09 1.1 687.99
รวม 100 100.99 63,118.75
 
ตารางแสดงรายชื่อผู้นำหมู่บ้านตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์
1 นายเฉลิม อินสวน (กำนัน) 084-8055450
2 นายสมนึก  คำทราย 087-1751760
3 นายกฤตภาศ  สมน้อย 083-2975848
4 นายประพันธ์  จันธิมา 097-9479454
5 นายชาตรี  สุวรรณพันธ์ 089-5599215
6 นายจรัล  อินต๊ะนนท์ 089-8350339
7 นายวิชานร์ คำหนัก 084-3691475
8 นายคำอ้าย  สุพุง 087-1827525
9 นายเข็ม นวลรักษ์ 081-9924887
10 นายตา  ทพลอยหนุน 086-1877116
 
ข้อมูลประชากร แยกเป็นหมู่บ้าน (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 31 สิงหาคม2557)ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านป่าไหน่ 270 294 564 233
2 บ้านสันยาว 157 166 323 116
3 บ้านเหล่า 597 569 1,166 453
4 บ้านตีนธาตุ 367 317 684 261
5 บ้านสันกลาง 191 196 387 141
6 บ้านสันปอธง 130 156 268 98
7 บ้านม่วงถ้อย 108 123 231 99
8 บ้านโล๊ะปูเลย 208 215 432 133
9 บ้านม่วงคำ 89 87 176 62
10 บ้านสันต๊ะผาบ 120 99 219 81
รวม 2,237 2,222 4,459 1,677